Θέλω να:
 
 
 
 


Deals365.gr

 
JVC GR-D270
JVC GR-D270
 
Λήγει σε:
Η καταχώρηση έχει λήξει!
 
Τιμή πώλησης:
100€
 
Τύπος καταχώρησης:   ΠΩΛΗΣΗ
Αριθμός καταχωρήσεων:   0
Πωληθέντα:   1 (Δείτε το ιστορικό)
 
 
 
Τοποθεσία και αποστολή
 
Τοποθεσία πωλητή:
ΛΑΡΙΣΑ - ΛΑΡΙΣΑΣ
 
 
Όροι αποστολής:
Επιβαρύνουν τον αγοραστή
 
 
Έξοδα αποστολής:
Δεν έχουν οριστεί από τον πωλητή
 
 
Τρόποι πληρωμής:
Αντικαταβολή με Courier | ΕΛΤΑ Αντικαταβολή |
 
 
Η δημοπρασία ξεκίνησε:
22/03/2010 - 21:52
 
 
Έληξε στις:
01/04/2010 - 18:36
 
 
ID:
20248778
 
 
Κατάσταση:
Μεταχειρισμένο
 
 
 
 
Περιγραφή

The GR-D270 is the middle camcorder of the three to be released within this line by JVC. Η GR-D270 είναι η μέση βιντεοκάμερα από τις τρεις που θα κυκλοφορήσει μέσα στη γραμμή από την JVC. It retails for US$449.95. Το λιανικό εμπόριο για 449,95 δολάρια ΗΠΑ. Interestingly, this is one-hundred dollars less than the previous year's model, the JVC GR-D72. Είναι ενδιαφέρον, αυτό είναι το ένα εκατό δολάρια λιγότερο από το μοντέλο του προηγούμενου έτους, η JVC GR-D72. All of this camera's CCD specs are identical to those of last year's model, providing the user with a 1/6th-inch 680K CCD with 340K effective resolution. Όλες specs CCD κάμερα αυτή είναι πανομοιότυπα με εκείνα του μοντέλου του περασμένου έτους, παρέχοντας στο χρήστη ένα 1/6th-inch 680K CCD με ανάλυση 340K αποτελεσματική. One difference between this and last year's model that will be noticeable at first glance is the 30% decrease in size. Μία διαφορά μεταξύ αυτού και το μοντέλο του προηγούμενου έτους που θα είναι αισθητή με την πρώτη ματιά είναι το 30% μείωση του μεγέθους. This camera's sleek and smooth body has a refined gloss finish and its overall style is cleaner and more pared-down. Κομψή και ομαλή σώματος Αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό φινίρισμα και το συνολικό ύφος της είναι καθαρότερη και πιο σύγκριση προς τα κάτω. The body is primarily silver, with gray highlights. Το σώμα είναι πρωτίστως ασημί, με γκρι ανταύγειες. Last years JVCs performed remarkably well in low light conditions, an attribute partially due to their 3-D Noise Reduction technology. JVCs τελευταία χρόνια εκτελούνται εξαιρετικά καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ένα χαρακτηριστικό που εν μέρει οφείλεται σε 3-D τους Noise Reduction τεχνολογία. This year's JVC GR-D270 unfortunately does not have this feature, forcing the user to rely on Night Alive and other settings to compensate for this subtraction. JVC φετινή GR-D270 έχει, δυστυχώς, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αναγκάζοντας το χρήστη να επικαλεστεί Night Alive και άλλες ρυθμίσεις για να αντισταθμίσει αυτή την αφαίρεση. This camera comes equipped with Live Slow (a slow motion feature), an Auto Illumination on-camera lighting system, and a 25x optical zoom. Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένο με το Live Slow (ένα χαρακτηριστικό αργή κίνηση), ένα Φωτισμού Auto-κάμερα για σύστημα φωτισμού, και ένα οπτικό ζουμ 25x. It has an optional SD memory card slot, and the ability to record in 1024x768 still resolution. Έχει ένα προαιρετικό μνήμης SD υποδοχή κάρτας, και την ικανότητα να καταγράφει σε ανάλυση 1024x768 ακόμη.

Video Performance Βίντεο Performance
Last year's models offered strong low-light test results on a budget camcorder, but this year's Compact series has done away with the 3-D Noise Reduction technology. Μοντέλα του περασμένου έτους προσφέρει ισχυρή χαμηλό φως των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε μια βιντεοκάμερα προϋπολογισμού, αλλά σειρά Compact φέτος έχει καταργηθεί το 3-D τεχνολογία μείωσης θορύβου. Even with the Super High-Band Processor and Night Alive, the results garnered last year are not assured with this year's model; however the lighting situation at CES did not allow for proper testing. Ακόμη και με το Super High-Band Processor και Νύχτα Alive, τα αποτελέσματα που συγκέντρωσε πέρυσι, δεν διασφαλίζεται με το μοντέλο του τρέχοντος έτους? Ωστόσο η κατάσταση φωτισμού σε CES δεν επέτρεπε την ορθή διεξαγωγή των δοκιμών. Real evaluations on lighting and video performance will be offered when this model enters our testing labs. Real αξιολογήσεις για φωτισμό και τις επιδόσεις βίντεο θα προσφέρεται όταν το μοντέλο αυτό εισέρχεται εργαστήρια δοκιμών μας.

The Front Το Μέτωπο
The front side of the JVC-GRD270 features the camcorder's lens placed atop the camcorder body, with the width of the camcorder mirroring the size of the lens. Η μπροστινή πλευρά της JVC-GRD270 χαρακτηριστικά του φακού της βιντεοκάμερας τοποθετείται στην κορυφή του σώματος βιντεοκάμερα, με το πλάτος της βιντεοκάμερας αντανακλά το μέγεθος του φακού. Beneath the lens, the user will find the Auto Illumination light, the control for which is located beneath the LCD screen. Κάτω από το φακό, ο χρήστης θα βρει το φως Φωτισμού Auto τον έλεγχο, για το οποίο βρίσκεται κάτω από την οθόνη LCD. At the bottom of the camcorder body are the left and right sides of the in-camera microphone, the only audio recording option available to the user without purchasing accessories. Στο κάτω μέρος της το σώμα της κάμερας είναι η αριστερή και δεξιά πλευρά του στο μικρόφωνο-κεκλεισμένων των θυρών, η μόνη δυνατότητα εγγραφής ήχου διάθεσή του ο χρήστης δεν αγοράζουν τα εξαρτήματα.

The Right Side Δεξιά πλευρά
The right side of the JVC GR-D270 features a new EZ Grip strap that runs the length of the camcorder body. Η δεξιά πλευρά της JVC GR-D270 διαθέτει ένα νέο ιμάντα EZ χερούλι που διατρέχει το μήκος του σώματος βιντεοκάμερας. This strap is slender and thin and feels a bit flimsy over long shooting periods. Αυτό ιμάντας είναι λεπτές και λεπτή και αισθάνεται λίγο σαθρή για μεγάλες χρονικές περιόδους γυρίσματα. Beneath this strap is the tape deck for the camcorder, opened by sliding the eject lever located at the camcorder's bottom. Κάτω από αυτό το λουράκι είναι το κατάστρωμα ταινία για τη βιντεοκάμερα, άνοιξε με την ολίσθηση εκτίναξη μοχλό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βιντεοκάμερας. The cover for the cartridge deck has a matte gray finish, contrasting with the rest of the camcorder's design. Η κάλυψη για το κατάστρωμα φυσίγγιο έχει ένα ματ γκρι φινίρισμα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο του σχεδιασμού της βιντεοκάμερας. A tab located on the front of the cover must be pulled forward to release the tape from the cartridge. Μια ετικέτα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κάλυψης σύρεται προς τα εμπρός για την απελευθέρωση του ταινία από την κασέτα. The strap has a tendency to get in the way, so the user may want to adjust it prior to engaging the deck. Ο ιμάντας έχει την τάση να πάρουν με τον τρόπο, έτσι ώστε ο χρήστης μπορεί να θέλουν να το προσαρμόσει πριν από την άσκηση από το κατάστρωμα. Above the tape deck, the user will find the playback speaker, indicated by a series of perforations in the shape of a circle. Πάνω από το κατάστρωμα ταινία, ο χρήστης θα βρει την αναπαραγωγή ομιλητή, αναφέρει μια σειρά από διατρήσεις στο σχήμα ενός κύκλου. Located behind, and on a slight rise from the rest of the camcorder body, is the Power Switch, which allows the user to set the camcorder in Off, Automatic, Manual, or Playback Modes. Βρίσκεται πίσω, και με μια ελαφρά αύξηση από το υπόλοιπο σώμα της κάμερας, είναι ο διακόπτης ισχύος, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τη βιντεοκάμερα στο Off, Αυτόματο, Manual, ή αναπαραγωγής Καταστάσεις. There are a series of grooves running along the top of the camcorder body that are intended to help the right hand grip the body. Υπάρχουν μια σειρά από αυλακώσεις κατά μήκος του πάνω από το σώμα της κάμερας που έχουν στόχο να βοηθήσουν τη λαβή δεξιά πλευρά του σώματος. This is actually helpful considering the camcorder's small size of the camcorder. Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμη λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της βιντεοκάμερας της βιντεοκάμερας.

The Back Η Επιστροφή
The back of the JVC GR-D270 features an electronic color viewfinder, which is engaged when the LCD is closed and turns off again when the LCD is reopened or the power is turned off. Το πίσω μέρος της JVC GR-D270 διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σκόπευτρο χρώμα, το οποίο έχει αναλάβει, όταν η οθόνη LCD είναι κλειστή και να σβήνει ξανά όταν η οθόνη LCD είναι εκ νέου ή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. The viewfinder is on a moveable arm and may be pulled out of a recessed position. Το σκόπευτρο είναι σε ένα κινητό βραχίονα και μπορεί να έβγαλε ένα χωνευτό θέση. The new, smaller battery is neatly tucked beneath the viewfinder. Η νέα, μικρότερη μπαταρία είναι τακτοποιημένα μπαίνει κάτω από το σκόπευτρο. At the bottom of the camcorder body is a port cover which, when opened, allows the user access to the Analog Out port, FireWire, and USB ports. Στο κάτω μέρος του σώματος βιντεοκάμερα είναι ένα λιμάνι το οποίο καλύπτει, όταν ανοίγει, επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών στο λιμάνι Analog Out, FireWire, και USB θύρες. These are all running out of the same small area, but should be fine as long as multiple ports are not engaged simultaneously. Αυτές είναι όλες εξαντλείται από την ίδια μικρή περιοχή, αλλά θα πρέπει να είναι ωραία όσο πολλαπλούς λιμένες, δεν ασχολούνται ταυτόχρονα. Some may find that the battery blocks the port to a degree that prevents quick use. Ορισμένοι μπορεί να διαπιστώσει ότι η μπαταρία μπλοκ το λιμάνι σε βαθμό που να αποτρέπει την γρήγορη χρήση.

The Left Side Αριστερά
The left side of the JVC GR-D270 features the 2.5-inch LCD screen, which is opened through a small tab located on the back edge of the camcorder body. Η αριστερή πλευρά της JVC GR-D270 διαθέτει τα 2,5 ιντσών LCD οθόνη, η οποία ανοίγει με μια μικρή καρτέλα που βρίσκεται στο πίσω άκρο του σώματος βιντεοκάμερας. Above the LCD screen are the VCR controls, which also double as Menu controls and quick access buttons. Πάνω από την οθόνη LCD οι έλεγχοι βίντεο, το οποίο επίσης διπλή ως Μενού ελέγχων και γρήγορη πρόσβαση κουμπιά. Moving from front to back, the user will find the Stop button, which doubles as a backlight control; Play, which is also the Focus button; the Rewind button, which doubles as a return button; the Menu/Data button located beneath; and the Fast Forward/Night Alive button. Η μετακίνηση από εμπρός προς τα πίσω, ο χρήστης θα βρει το κουμπί Stop, το οποίο διπλασιάζει ως οπίσθιο φωτισμό ελέγχου? Παιχνίδι, που είναι και το Focus κουμπί? The Rewind κουμπί, το οποίο διπλασιάζει ως ένα κουμπί επιστροφής? Το μενού / Data κουμπί που βρίσκεται κάτω από? Και το Fast Forward / Νύχτα Alive κουμπί. These buttons are all concisely laid out, with clear labels allowing simple navigation. Αυτά τα συνοπτικά όλα τα κουμπιά που ορίζονται, με σαφείς ετικέτες που επιτρέπει απλή πλοήγηση. There is more than ample room for the user's hands. Υπάρχει περισσότερο από αρκετό χώρο για τα χέρια του χρήστη. Beneath the LCD screen the user will find the Auto Illuminate button and the Memory Stick/Tape slider. Κάτω από την οθόνη LCD, ο χρήστης θα βρει το Auto Illuminate κουμπί και το Memory Stick / Tape slider. Underneath a port cover located beside the back edge of the LCD screen, the user will find the memory card slot, labeled with text on the body of the camcorder beneath the screen itself. Κάτω από ένα λιμάνι κάλυψη που βρίσκεται δίπλα στο πίσω άκρο της οθόνης LCD, ο χρήστης θα βρείτε την υποδοχή για κάρτα μνήμης, χαρακτηρισμένα με κείμενο στο σώμα της βιντεοκάμερας κάτω από την οθόνη η ίδια.

The Top Ψηλά
The top of the camcorder body has a few controls, all located towards its back, within reach of the right hand when gripping the camcorder. Το πάνω μέρος του σώματος βιντεοκάμερα έχει μερικά ελέγχων, που βρίσκονται όλα προς την πλάτη της, κατά την επίτευξη του δεξιού χεριού, όταν συγκλονιστικές τη βιντεοκάμερα. The front control is the Zoom control which allows the user to dictate the Wide Angle and Telephoto aspects of the Zoom lens. Η μπροστινή ελέγχου είναι ο έλεγχος ζουμ που επιτρέπει στο χρήστη να υπαγορεύει τα Wide Angle και τηλεφακό πτυχές του φακού ζουμ. Directly behind this feature are the Live, Slow and Shutter buttons for digital still shots. Πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό είναι το Live, Slow Shutter και κουμπιά για ψηφιακές φωτογραφικές λήψεις. These controls are within easy reach, clearly labeled, and engaged and disengaged simply. Οι έλεγχοι αυτοί είναι εύκολα προσβάσιμα, σαφώς χαρακτηρισμένα, και ασχολούνται και απεμπλακεί απλά. They are set into a scalloped section on the top, and are separated from the rest of the camcorder body by their darker gray surroundings. Είναι που σε scalloped τμήμα στην κορυφή, και είναι χωρισμένο από το υπόλοιπο σώμα της κάμερας με πιο σκούρο γκρι περιβάλλον τους.

Picture & Manual Control Εικόνα & Εγχειρίδιο Ελέγχου
Automatic Control Αυτομάτου Ελέγχου
When the JVC GR-D270 is switched into automatic mode, the user will discover that the menu functions and features are no longer accessible. Όταν η JVC GR-D270 είναι ενεργοποιημένο σε αυτόματη λειτουργία, ο χρήστης θα ανακαλύψει ότι οι λειτουργίες μενού και τα χαρακτηριστικά δεν είναι πλέον προσβάσιμα. Instead, the user is almost entirely forced to rely on the camcorder's dictates. Αντ 'αυτού, ο χρήστης είναι αναγκασμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου να επικαλεστεί την βιντεοκάμερας υπαγορεύει. However, the user can initiate such features as Live Slow, Auto Illumination Light, and Zoom, even when in auto mode. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να κινήσει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως Live Slow, Auto Illumination Light, και ζουμ, ακόμη και όταν βρίσκονται σε λειτουργία auto. It is possible to leave settings in manual mode on the automatic preset, changing only those features that are in need of adjustment--a more hybrid manual/automatic- user-friendly option. Είναι δυνατόν να αφήσει τις ρυθμίσεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας σχετικά με την αυτόματη προρύθμιση, αλλάζοντας μόνο τα χαρακτηριστικά που έχουν ανάγκη της προσαρμογής - ένα υβρίδιο manual/automatic- πιο εύχρηστη επιλογή. The layouts available on other manufacturer's models being released at CES this year allow for similar, partial control in automatic mode. Η διάρθρωση διαθέσιμο σε μοντέλα άλλων κατασκευαστή να κυκλοφορήσει σε CES φέτος επιτρέπουν για παρόμοιες, μερική ελέγχου με αυτόματο τρόπο. Sony and others have options available to control light metering or other options to the more savvy user. Sony και άλλοι έχουν διαθέσιμες επιλογές για τον έλεγχο βάσει μέτρησης ή άλλες επιλογές για την περισσότερο συνειδητοποιημένοι χρήστες.

Overall Manual Control Συνολικά Εγχειρίδιο Ελέγχου
The user of the JVC GR-D270 is able to control many features manually through the menu feature, which may be entered by pressing the Menu/Track button located on the left side of the camcorder body, above the LCD screen. Ο χρήστης της JVC GR-D270 είναι σε θέση να ελέγχει πολλά χαρακτηριστικά με το χέρι μέσω της δυνατότητας μενού, το οποίο μπορούν να εγγραφούν πατώντας το πλήκτρο Menu / Track κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του σώματος βιντεοκάμερας, πάνω από την οθόνη LCD. The user must also put the camcorder into Manual mode by switching the camcorder's power switch on the right side of the body. Ο χρήστης πρέπει να τεθούν, επίσης, τη βιντεοκάμερα σε χειροκίνητη λειτουργία με μεταγωγής διακόπτη ισχύος της βιντεοκάμερας στη δεξιά πλευρά του σώματος. Users of the GR-D270 can control zoom, focus, exposure, gain, white balance and shutter speed during the capturing of video or still images. Οι χρήστες του GR-D270 μπορεί να ελέγξει zoom, εστίαση, την έκθεση, το κέρδος, ισορροπία λευκού και την ταχύτητα του κλείστρου κατά τη λήψη του βίντεο ή φωτογραφίες. These controls are clearly labeled and navigate through the menu with relative ease. Οι έλεγχοι χαρακτηρισμένα με σαφήνεια και πλοηγηθείτε στο μενού με σχετική ευκολία. The user may also control manual settings when not in the main menu screen, by scrolling through the symbols located on the left side of the LCD screen during capture or when in stand-by mode. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ελέγχει χειροκίνητες ρυθμίσεις όταν δεν είναι στην κύρια οθόνη του μενού, με μετακίνηση από τα σύμβολα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD κατά τη διάρκεια της σύλληψης ή όταν σε θέση αναμονής.

These controls are great for the users who are just beginning to become more familiar with options outside of the fully automatic settings of the JVC line. Οι έλεγχοι αυτοί είναι μεγάλη για τους χρήστες που έχουν μόλις αρχίζει να εξοικειωθούν περισσότερο με τις επιλογές εκτός από την πλήρως αυτόματες ρυθμίσεις της γραμμής JVC. The menus themselves aren't confusing; however, the control lay-out is frustrating and would remain so even if the controls were finally moved from beneath the LCD screen. Τα μενού ίδιοι δεν προκαλούν σύγχυση? Ωστόσο, τον έλεγχο lay-out είναι απογοητευτική και θα παραμείνει έτσι, ακόμη και αν είχαν μετακινηθεί οι έλεγχοι τελικά από κάτω από την οθόνη LCD. Constant misapplication and inadvertent choices make learning the Compact series a slow-going endeavor. Συνεχή εσφαλμένη και ακούσια επιλογές κάνουν την εκμάθηση της σειράς Compact μια αργή συνεχή προσπάθεια.

Zoom Zoom
Last year's GR-D72 of pales in comparison to the JVC GR-D270 in zoom category, one which continues to increase dramatically in lower-end camcorders. GR περυσινή-D72 της ωχριά σε σύγκριση με την JVC GR-D270 στην κατηγορία zoom, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά σε χαμηλότερα-βιντεοκάμερες τέλος. The JVC GR-D270 comes equipped with a 25X optical zoom, and an 800X digital zoom. Η JVC GR-D270 έρχεται εξοπλισμένη με οπτικό ζουμ 25x, και ένα ψηφιακό ζουμ 800x. When viewing zoom specs, it is important to remember to examine the optical zoom level, rather than the digital zoom, as digital zoom greatly compromises image quality as increasingly high levels are engaged. Κατά την προβολή ζουμ προδιαγραφές, είναι σημαντικό να θυμόμαστε για να εξετάσει το οπτικό ζουμ επίπεδο, παρά το ψηφιακό ζουμ, όπως ψηφιακό ζουμ σε μεγάλο βαθμό θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της εικόνας που ασχολούνται όλο και πιο υψηλά επίπεδα. It is also worth noting that the GR-DF series, which JVC is releasing simultaneously with the GRS, has lower zoom capability; a shortcoming compensated for by more control options and added features (at a higher monetary cost). Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η GR-σειρά DF, JVC, το οποίο θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με την GRS, έχει μικρότερη δυνατότητα zoom? Κενό αντισταθμίζεται με περισσότερες επιλογές ελέγχου και πρόσθετα χαρακτηριστικά (σε υψηλότερο κόστος της νομισματικής).

Although it wasn't possible to truly rate the 25X possibilities of the optical zoom on the JVC GR-D270, due to the size of the convention space, it is important to note a few concerns that arise with a zoom of such a high level. Αν και δεν ήταν δυνατόν να αληθινά αξιολογείτε την 25X δ&upsil

 
ΓΡΑΨΟΥ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Θα λαμβάνεις εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τις πιο hot δημοπρασίες και πωλήσεις του Emarket.gr